skip navigation
Sign Up Now

| | Text Size: -A | A | A+

OCR Notice of Nondiscrimination

Office of Civil Rights Notice of Nondiscrimination


Mayers Memorial Healthcare District (MMHD) complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Mayers Memorial Healthcare District does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Mayers Memorial Healthcare District provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, including:

Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats)

Free language services to people whose primary language is not English, including qualified interpreters and information written in other languages

If you need these services, contact the Quality and Regulations Department at MMHD.

If you believe that Mayers Memorial Healthcare District has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Jack Hathaway, Director of Quality
P.O. Box 459
Fall River Mills, CA 96028
(530)336-5511 Ext. 11451
jhathaway@mayersmemorial.com

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, contact the Quality and Regulations and Civil Rights Coordinator, TFHD, for assistance.

Civil rights complaints can also be filed with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
Toll Free: 1-800-868-1019, TDD: 800-537-7697 Complaint forms are available at www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800 733-9953 TFHD, 1-800 419-2627 IVCH

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800 733-9953 TFHD, 1-800 419-2627 IVCH

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800 733-9953 TFHD, 1-800 419-2627 IVCH

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800 733-9953 TFHD, 1-800 419-2627 IVCH

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800 733-9953 TFHD, 1-800 419-2627 IVCH 번으로 전화해 주십시오.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800 733-9953 TFHD, 1-800 419-2627 IVCH .

9953-733-800-1 توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با TFHD, 1-800 419-2627 IVCH رقم هاتف الصم والبكم: .

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 1-800-733-9953 TFHD, 1-800 419-2627 IVCH (TTY: 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।)

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800 733-9953 TFHD, 1-800 419-2627 IVCH

Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800 733-9953 TFHD, 1-800 419-2627 IVCH

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं 1-800 733-9953 TFHD, 1-800 419-2627 IVCH पर कॉल करें।

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-800 733-9953 TFHD, 1-800 419-2627 IVCH